logo

Staż Ryu Te

  • sta-ryu-te_14892531331_o
  • sta-ryu-te_14872690166_o
  • sta-ryu-te_14872608026_o
  • sta-ryu-te_14872605496_o
  • sta-ryu-te_14872603546_o
  • sta-ryu-te_14872603196_o
  • sta-ryu-te_14872596596_o
  • sta-ryu-te_14709034749_o

Hanshi Terry Wingrove (Yawara Jutsu)
Kyoshi Piotr Ciećwierz (Ryu Te)
Tasshi Greg Lindquist (Ryu Te)